ทนายความจังหวัดราชบุรี

ทนายความจังหวัดราชบุรี

เปิดหน้าต่อไป

รู้จักเมืองราชบุรี

คำขวัญจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี  

ประวัติเมืองราชบุรี

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า

จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า "ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

ห่างจากกรุงเทพมหานครเบื้องทิศตะวันตกราว 110 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของจังหวัดราชบุรี ดินแดนอันเป็นที่มาของโอ่งเคลือบลายมังกรและผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันลือชื่อ สำหรับผู้ไม่ใช่ชาวบ้านพื้นถิ่นน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั่นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองเป็นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่สะท้อนความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 

ภูมิศาสตร์และการปกครอง

จังหวัดราชบุรี

การปกครอง ผู้ว่าราชการ รณภพ เหลืองไพโรจน์ 

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2563)

พื้นที่ ทั้งหมด5,196.462 ตร.กม. (2,006.365 ตร.ไมล์) อันดับพื้นที่ อันดับที่ 42 ประชากร (พ.ศ. 2564) ทั้งหมด868,281 คน อันดับ อันดับที่ 27  ความหนาแน่น167.09 คน/ตร.กม. (432.8 คน/ตร.ไมล์) อันดับความหนาแน่น อันดับที่ 23รหัส ISO 3166TH-70 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

• ต้นไม้โมกมัน 

• ดอกไม้กัลปพฤกษ์ 

• สัตว์น้ำปลายี่สก

ศาลากลางจังหวัด • ที่ตั้งถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 70000
 โทรศัพท์ 0 3233 7890, 0 3232 7659  

เขตการปกครอง

จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 104 ตำบล และ 975 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองราชบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3233-7015
  โทรสาร. : 0-3232-5869
  อีเมล : Muang.ratchaburi@hotmail.com
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 2. อำเภอจอมบึง
  โทรศัพท์ : 02-221-0151-8
  Fax. : 02-226-2810
  Email : webmaster@dopa.go.th
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 3. อำเภอสวนผึ้ง
  โทรศัพท์ : 0-3239-5156
  โทรสาร : 0-3239-5156 ต่อ 103,106, 114
  อีเมล: 
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 4. อำเภอดำเนินสะดวก
  โทรศัพท์ : 0-3224-1204
  โทรสาร : 0-3224-1204
  อีเมล :
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 5. อำเภอบ้านโป่ง
  โทรศัพท์ : 0-3221-1001, 0-3220-0829
  โทรสาร : 0-3221-1001, 0-3220-0829
  อีเมล :
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 6. อำเภอบางแพ
  โทรศัพท์ : 0-3238-1067
  โทรสาร : 0-3238-1067
  อีเมล :
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 
   
 7. อำเภอโพธาราม
  โทรศัพท์ : 0-3223-3315
  โทรสาร : 0-3223-3315
  อีเมล :
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 8. อำเภอปากท่อ
  โทรศัพท์ : 0-3228-1261
  โทรสาร : 0-3228-1261
  อีเมล :
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567
    
 9. อำเภอวัดเพลง
  โทรศัพท์ : 0-3239-9470
  โทรสาร : 0-3239-9470
  อีเมล :
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 10. อำเภอบ้านคา
  โทรศัพท์ : 0-3272-1000 0-3272-1023
  โทรสาร : 0-3272-1000 ต่อ 16
  อีเมล :
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

X